inge­nieur­bü­ro für bau­we­sen thal + huber

Erkel­enz­damm 59–61
Por­tal 1b
10999 Ber­lin

mail(at)ifb-thal-huber.de
www.ifb-thal-huber.de

Tel 030–501 581 40

Ver­tre­tungs­be­rech­tig­te:
Mat­thi­as Huber (P‑3730)
Kat­rin Peter (P‑4590)
Mateusz Axmann (P‑5108)

Mit­glie­der der Bau­kam­mer Berlin

Ein­tra­gung im Part­ner­schafts­re­gis­ter
Amts­ge­richt Char­lot­ten­burg
Regis­ter­num­mer PR 711 B

Umsatz­steu­er-IdNr.: DE 205104993
Steu­er-Nr.: 14/557/00689

inge­nieur­bü­ro für bau­we­sen thal + huber

Erkel­enz­damm 59–61
Por­tal 1b
10999 Ber­lin